Ecclesiastes 3:7

NET ©

A time to rip, and a time to sew; a time to keep silent, and a time to speak.

NIV ©

a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak,

NASB ©

A time to tear apart and a time to sew together; A time to be silent and a time to speak.

NLT ©

A time to tear and a time to mend. A time to be quiet and a time to speak up.

MSG ©

A right time to rip out and another to mend, A right time to shut up and another to speak up,

BBE ©

A time for undoing and a time for stitching; a time for keeping quiet and a time for talk;

NRSV ©

a time to tear, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak;

NKJV ©

A time to tear, And a time to sew; A time to keep silence, And a time to speak;

KJV
A time
<06256>
to rend
<07167> (8800)_,
and a time
<06256>
to sew
<08609> (8800)_;
a time
<06256>
to keep silence
<02814> (8800)_,
and a time
<06256>
to speak
<01696> (8763)_;
HEBREW
rbdl
<01696>
tew
<06256>
twsxl
<02814>
te
<06256>
rwptl
<08609>
tew
<06256>
ewrql
<07167>
te (3:7)
<06256>
LXXM
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
rhxai
 
V-AAN
kai
<2532>  
CONJ
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
raqai
 
V-AAN
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
sigan
<4601>  
V-PAN
kai
<2532>  
CONJ
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
lalein
<2980>  
V-PAN
NET © [draft] ITL
A time
<06256>
to rip
<07167>
, and a time
<06256>
to sew
<08609>
; a time
<06256>
to keep silent
<02814>
, and a time
<06256>
to speak
<01696>
.
NET © Notes