1 John 4:5

NET ©

They are from the world; therefore they speak from the world’s perspective and the world listens to them.

NIV ©

They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them.

NASB ©

They are from the world; therefore they speak as from the world, and the world listens to them.

NLT ©

These people belong to this world, so they speak from the world’s viewpoint, and the world listens to them.

MSG ©

These people belong to the Christ-denying world. They talk the world's language and the world eats it up.

BBE ©

They are of the world, so their talk is the world’s talk, and the world gives ear to them.

NRSV ©

They are from the world; therefore what they say is from the world, and the world listens to them.

NKJV ©

They are of the world. Therefore they speak as of the world, and the world hears them.

KJV
They
<846>
are
<1526> (5748)
of
<1537>
the world
<2889>_:
therefore
<1223> <5124>
speak they
<2980> (5719)
of
<1537>
the world
<2889>_,
and
<2532>
the world
<2889>
heareth
<191> (5719)
them
<846>_.
GREEK
autoi
<846>
P-NPM
ek
<1537>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
kosmou
<2889>
N-GSM
eisin
<1510> (5748)
V-PXI-3P
dia
<1223>
PREP
touto
<5124>
D-ASN
ek
<1537>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
kosmou
<2889>
N-GSM
lalousin
<2980> (5719)
V-PAI-3P
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
kosmov
<2889>
N-NSM
autwn
<846>
P-GPM
akouei
<191> (5719)
V-PAI-3S
NET © [draft] ITL
They are
<1510>
from
<1537>
the world
<2889>
; therefore they speak
<2980>
from the world’s perspective
<2889>
and
<2532>
the world
<2889>
listens
<191>
to them
<846>
.
NET © Notes