1 Chronicles 11:29

NET ©

Sibbekai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

NIV ©

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

NASB ©

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

NLT ©

Sibbecai from Hushah; Zalmon from Ahoah;

MSG ©

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

BBE ©

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

NRSV ©

Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

NKJV ©

Sibbechai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

KJV
Sibbecai
<05444>
the Hushathite
<02843>_,
Ilai
<05866>
the Ahohite
<0266>_,
{Sibbecai: or, Mebunnai} {Ilai: or, Zalmon}
HEBREW
o
yxwxah
<0266>
ylye
<05866>
ytsxh
<02843>
ykbo (11:29)
<05444>
LXXM
sobocai
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
aswyi
 
N-PRI
hli
<2241>  
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
acwi
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Sibbekai
<05444>
the Hushathite
<02843>
, Ilai
<05866>
the Ahohite
<0266>
,
NET © Notes

tn In 2 Sam 23:27 this individual’s name is given as “Mebunnai.”

tn The parallel text of 2 Sam 23:28 has the variant “Zalmon.”