NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:1-11

5:1 dikaiwyentev <1344> (5685) oun <3767> ek <1537> pistewv <4102> eirhnhn <1515> ecwmen <2192> (5725) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

5:2 di <1223> ou <3739> kai <2532> thn <3588> prosagwghn <4318> eschkamen <2192> (5758) [th <3588> pistei] <4102> eiv <1519> thn <3588> carin <5485> tauthn <3778> en <1722> h <3739> esthkamen <2476> (5758) kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) ep <1909> elpidi <1680> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

5:3 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> eidotev <1492> (5761) oti <3754> h <3588> yliqiv <2347> upomonhn <5281> katergazetai <2716> (5736)

5:4 h <3588> de <1161> upomonh <5281> dokimhn <1382> h <3588> de <1161> dokimh <1382> elpida <1680>

5:5 h <3588> de <1161> elpiv <1680> ou <3756> kataiscunei <2617> (5719) oti <3754> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> ekkecutai <1632> (5769) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> tou <3588> doyentov <1325> (5685) hmin <2254>

5:6 ei <1487> ge <1065> cristov <5547> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> asyenwn <772> eti <2089> kata <2596> kairon <2540> uper <5228> asebwn <765> apeyanen <599> (5627)

5:7 moliv <3433> gar <1063> uper <5228> dikaiou <1342> tiv <5100> apoyaneitai <599> (5695) uper <5228> gar <1063> tou <3588> agayou <18> taca <5029> tiv <5100> kai <2532> tolma <5111> (5719) apoyanein <599> (5629)

5:8 sunisthsin <4921> (5719) de <1161> thn <3588> eautou <1438> agaphn <26> eiv <1519> hmav <2248> o <3588> yeov <2316> oti <3754> eti <2089> amartwlwn <268> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> cristov <5547> uper <5228> hmwn <2257> apeyanen <599> (5627)

5:9 pollw <4183> oun <3767> mallon <3123> dikaiwyentev <1344> (5685) nun <3568> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846> swyhsomeya <4982> (5701) di <1223> autou <846> apo <575> thv <3588> orghv <3709>

5:10 ei <1487> gar <1063> ecyroi <2190> ontev <1510> (5752) kathllaghmen <2644> (5648) tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> uiou <5207> autou <846> pollw <4183> mallon <3123> katallagentev <2644> (5651) swyhsomeya <4982> (5701) en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>

5:11 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmenoi <2744> (5740) en <1722> tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> di <1223> ou <3739> nun <3568> thn <3588> katallaghn <2643> elabomen <2983> (5627)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org