NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:26-28

2:26 kai <2532> o <3588> nikwn <3528> (5723) kai <2532> o <3588> thrwn <5083> (5723) acri <891> telouv <5056> ta <3588> erga <2041> mou <3450> dwsw <1325> (5692) autw <846> exousian <1849> epi <1909> twn <3588> eynwn <1484>

2:27 kai <2532> poimanei <4165> (5692) autouv <846> en <1722> rabdw <4464> sidhra <4603> wv <5613> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> keramika <2764> suntribetai <4937> (5743) (2-28) wv <5613> kagw <2504> eilhfa <2983> (5758) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

2:28 kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> ton <3588> astera <792> ton <3588> prwinon <4407>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org