NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 17:5

17:5 kai <2532> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> authv <846> onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) musthrion <3466> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> pornwn <4204> kai <2532> twn <3588> bdelugmatwn <946> thv <3588> ghv <1093>

Revelation 17:7

17:7 kai <2532> eipen <2036> (5627) moi <3427> o <3588> aggelov <32> dia <1223> ti <5101> eyaumasav <2296> (5656) egw <1473> erw <3004> (5692) soi <4671> to <3588> musthrion <3466> thv <3588> gunaikov <1135> kai <2532> tou <3588> yhriou <2342> tou <3588> bastazontov <941> (5723) authn <846> tou <3588> econtov <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> kefalav <2776> kai <2532> ta <3588> deka <1176> kerata <2768>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org