NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 12:7-9

12:7 kai <2532> egeneto <1096> (5633) polemov <4171> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> o <3588> micahl <3413> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> tou <3588> polemhsai <4170> (5658) meta <3326> tou <3588> drakontov <1404> kai <2532> o <3588> drakwn <1404> epolemhsen <4170> (5656) kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846>

12:8 kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) oude <3761> topov <5117> eureyh <2147> (5681) autwn <846> eti <2089> en <1722> tw <3588> ouranw <3772>

12:9 kai <2532> eblhyh <906> (5681) o <3588> drakwn <1404> o <3588> megav <3173> o <3588> ofiv <3789> o <3588> arcaiov <744> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) diabolov <1228> kai <2532> o <3588> satanav <4567> o <3588> planwn <4105> (5723) thn <3588> oikoumenhn <3625> olhn <3650> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> met <3326> autou <846> eblhyhsan <906> (5681)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org