NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 8:2

8:2 kai <2532> idou <2400> (5628) leprov <3015> proselywn <4334> (5631) prosekunei <4352> (5707) autw <846> legwn <3004> (5723) kurie <2962> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

Matthew 8:6

8:6 kai <2532> legwn <3004> (5723) kurie <2962> o <3588> paiv <3816> mou <3450> beblhtai <906> (5769) en <1722> th <3588> oikia <3614> paralutikov <3885> deinwv <1171> basanizomenov <928> (5746)

Matthew 8:8

8:8 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ekatontarcov <1543> efh <5346> (5713) kurie <2962> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> ina <2443> mou <3450> upo <5259> thn <3588> steghn <4721> eiselyhv <1525> (5632) alla <235> monon <3440> eipe <2036> (5628) logw <3056> kai <2532> iayhsetai <2390> (5701) o <3588> paiv <3816> mou <3450>

Matthew 8:21

8:21 eterov <2087> de <1161> twn <3588> mayhtwn <3101> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> epitreqon <2010> (5657) moi <3427> prwton <4412> apelyein <565> (5629) kai <2532> yaqai <2290> (5658) ton <3588> patera <3962> mou <3450>

Matthew 8:25

8:25 kai <2532> proselyontev <4334> (5631) hgeiran <1453> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> swson <4982> (5657) apollumeya <622> (5731)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org