NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 7:3-5

7:3 ti <5101> de <1161> blepeiv <991> (5719) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> thn <3588> de <1161> en <1722> tw <3588> sw <4674> ofyalmw <3788> dokon <1385> ou <3756> katanoeiv <2657> (5719)

7:4 h <2228> pwv <4459> ereiv <2046> (5692) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> afev <863> (5628) ekbalw <1544> (5632) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> kai <2532> idou <2400> (5628) h <3588> dokov <1385> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675>

7:5 upokrita <5273> ekbale <1544> (5628) prwton <4412> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> thn <3588> dokon <1385> kai <2532> tote <5119> diableqeiv <1227> (5692) ekbalein <1544> (5629) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org