NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:11-14

27:11 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> estayh <2476> (5681) emprosyen <1715> tou <3588> hgemonov <2232> kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> o <3588> hgemwn <2232> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> efh <5346> (5713) su <4771> legeiv <3004> (5719)

27:12 kai <2532> en <1722> tw <3588> kathgoreisyai <2723> (5745) auton <846> upo <5259> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> ouden <3762> apekrinato <611> (5662)

27:13 tote <5119> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> pilatov <4091> ouk <3756> akoueiv <191> (5719) posa <4214> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

27:14 kai <2532> ouk <3756> apekriyh <611> (5662) autw <846> prov <4314> oude <3761> en <1520> rhma <4487> wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> hgemona <2232> lian <3029>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org