NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 22:41-46

22:41 sunhgmenwn <4863> (5772) de <1161> twn <3588> farisaiwn <5330> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424>

22:42 legwn <3004> (5723) ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) peri <4012> tou <3588> cristou <5547> tinov <5101> uiov <5207> estin <1510> (5748) legousin <3004> (5719) autw <846> tou <3588> dauid <1138>

22:43 legei <3004> (5719) autoiv <846> pwv <4459> oun <3767> dauid <1138> en <1722> pneumati <4151> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> legwn <3004> (5723)

22:44 eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

22:45 ei <1487> oun <3767> dauid <1138> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> pwv <4459> uiov <5207> autou <846> estin <1510> (5748)

22:46 kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) apokriyhnai <611> (5677) autw <846> logon <3056> oude <3761> etolmhsen <5111> (5656) tiv <5100> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> hmerav <2250> eperwthsai <1905> (5658) auton <846> ouketi <3765>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org