NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 19:13-15

19:13 tote <5119> proshnecyhsan <4374> (5681) autw <846> paidia <3813> ina <2443> tav <3588> ceirav <5495> epiyh <2007> (5632) autoiv <846> kai <2532> proseuxhtai <4336> (5667) oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> epetimhsan <2008> (5656) autoiv <846>

19:14 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> kai <2532> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

19:15 kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autoiv <846> eporeuyh <4198> (5675) ekeiyen <1564>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org