NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 15:1-6

15:1 tote <5119> prosercontai <4334> (5736) tw <3588> ihsou <2424> apo <575> ierosolumwn <2414> farisaioi <5330> kai <2532> grammateiv <1122> legontev <3004> (5723)

15:2 dia <1223> ti <5101> oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> parabainousin <3845> (5719) thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> presbuterwn <4245> ou <3756> gar <1063> niptontai <3538> (5731) tav <3588> ceirav <5495> otan <3752> arton <740> esyiwsin <2068> (5725)

15:3 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dia <1223> ti <5101> kai <2532> umeiv <5210> parabainete <3845> (5719) thn <3588> entolhn <1785> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> thn <3588> paradosin <3862> umwn <5216>

15:4 o <3588> gar <1063> yeov <2316> eipen <3004> (5627) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> o <3588> kakologwn <2551> (5723) patera <3962> h <2228> mhtera <3384> yanatw <2288> teleutatw <5053> (5720)

15:5 umeiv <5210> de <1161> legete <3004> (5719) ov <3739> an <302> eiph <2036> (5632) tw <3588> patri <3962> h <2228> th <3588> mhtri <3384> dwron <1435> o <3739> ean <1437> ex <1537> emou <1700> wfelhyhv <5623> (5686) ou <3756> mh <3361> timhsei <5091> (5692) ton <3588> patera <3962> autou <846>

15:6 kai <2532> hkurwsate <208> (5656) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> dia <1223> thn <3588> paradosin <3862> umwn <5216>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org