NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:54-57

13:54 kai <2532> elywn <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> patrida <3968> autou <846> edidasken <1321> (5707) autouv <846> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> wste <5620> ekplhssesyai <1605> (5745) autouv <846> kai <2532> legein <3004> (5721) poyen <4159> toutw <5129> h <3588> sofia <4678> auth <3778> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411>

13:55 ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> tou <3588> tektonov <5045> uiov <5207> ouc <3756> h <3588> mhthr <3384> autou <846> legetai <3004> (5743) mariam <3137> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> iakwbov <2385> kai <2532> iwshf <2501> kai <2532> simwn <4613> kai <2532> ioudav <2455>

13:56 kai <2532> ai <3588> adelfai <79> autou <846> ouci <3780> pasai <3956> prov <4314> hmav <2248> eisin <1510> (5748) poyen <4159> oun <3767> toutw <5129> tauta <5023> panta <3956>

13:57 kai <2532> eskandalizonto <4624> (5712) en <1722> autw <846> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ouk <3756> estin <1510> (5748) profhthv <4396> atimov <820> ei <1487> mh <3361> en <1722> th <3588> patridi <3968> kai <2532> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org