NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:31-32

13:31 allhn <243> parabolhn <3850> pareyhken <3908> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> kokkw <2848> sinapewv <4615> on <3739> labwn <2983> (5631) anyrwpov <444> espeiren <4687> (5656) en <1722> tw <3588> agrw <68> autou <846>

13:32 o <3739> mikroteron <3398> men <3303> estin <1510> (5748) pantwn <3956> twn <3588> spermatwn <4690> otan <3752> de <1161> auxhyh <837> (5686) meizon <3173> twn <3588> lacanwn <3001> estin <1510> (5748) kai <2532> ginetai <1096> (5736) dendron <1186> wste <5620> elyein <2064> (5629) ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> kataskhnoun <2681> (5721) en <1722> toiv <3588> kladoiv <2798> autou <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org