NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:21

10:21 paradwsei <3860> (5692) de <1161> adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

Matthew 10:35

10:35 hlyon <2064> (5627) gar <1063> dicasai <1369> (5658) anyrwpon <444> kata <2596> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> yugatera <2364> kata <2596> thv <3588> mhtrov <3384> authv <846> kai <2532> numfhn <3565> kata <2596> thv <3588> penyerav <3994> authv <846>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org