NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 7:1-23

7:1 kai <2532> sunagontai <4863> (5743) prov <4314> auton <846> oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> elyontev <2064> (5631) apo <575> ierosolumwn <2414>

7:2 kai <2532> idontev <1492> (5631) tinav <5100> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> oti <3754> koinaiv <2839> cersin <5495> tout <5124> estin <1510> (5748) aniptoiv <449> esyiousin <2068> (5719) touv <3588> artouv <740>

7:3 oi <3588> gar <1063> farisaioi <5330> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> ioudaioi <2453> ean <1437> mh <3361> pugmh <4435> niqwntai <3538> (5672) tav <3588> ceirav <5495> ouk <3756> esyiousin <2068> (5719) kratountev <2902> (5723) thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> presbuterwn <4245>

7:4 kai <2532> ap <575> agorav <58> ean <1437> mh <3361> rantiswntai <4472> (5672) ouk <3756> esyiousin <2068> (5719) kai <2532> alla <243> polla <4183> estin <1510> (5748) a <3739> parelabon <3880> (5627) kratein <2902> (5721) baptismouv <909> pothriwn <4221> kai <2532> xestwn <3582> kai <2532> calkiwn <5473>

7:5 kai <2532> eperwtwsin <1905> (5719) auton <846> oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> dia <1223> ti <5101> ou <3756> peripatousin <4043> (5719) oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> kata <2596> thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> presbuterwn <4245> alla <235> koinaiv <2839> cersin <5495> esyiousin <2068> (5719) ton <3588> arton <740>

7:6 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> kalwv <2573> eprofhteusen <4395> (5656) hsaiav <2268> peri <4012> umwn <5216> twn <3588> upokritwn <5273> wv <5613> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> outov <3778> o <3588> laov <2992> toiv <3588> ceilesin <5491> me <3165> tima <5091> (5719) h <3588> de <1161> kardia <2588> autwn <846> porrw <4206> apecei <568> (5719) ap <575> emou <1700>

7:7 mathn <3155> de <1161> sebontai <4576> (5736) me <3165> didaskontev <1321> (5723) didaskaliav <1319> entalmata <1778> anyrwpwn <444>

7:8 afentev <863> (5631) thn <3588> entolhn <1785> tou <3588> yeou <2316> krateite <2902> (5719) thn <3588> paradosin <3862> twn <3588> anyrwpwn <444>

7:9 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> kalwv <2573> ayeteite <114> (5719) thn <3588> entolhn <1785> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> thn <3588> paradosin <3862> umwn <5216> thrhshte <5083> (5661)

7:10 mwushv <3475> gar <1063> eipen <2036> (5627) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> sou <4675> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> sou <4675> kai <2532> o <3588> kakologwn <2551> (5723) patera <3962> h <2228> mhtera <3384> yanatw <2288> teleutatw <5053> (5720)

7:11 umeiv <5210> de <1161> legete <3004> (5719) ean <1437> eiph <2036> (5632) anyrwpov <444> tw <3588> patri <3962> h <2228> th <3588> mhtri <3384> korban <2878> o <3739> estin <1510> (5748) dwron <1435> o <3739> ean <1437> ex <1537> emou <1700> wfelhyhv <5623> (5686)

7:12 ouketi <3765> afiete <863> (5719) auton <846> ouden <3762> poihsai <4160> (5658) tw <3588> patri <3962> h <2228> th <3588> mhtri <3384>

7:13 akurountev <208> (5723) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> th <3588> paradosei <3862> umwn <5216> h <3739> paredwkate <3860> (5656) kai <2532> paromoia <3946> toiauta <5108> polla <4183> poieite <4160> (5719)

7:14 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) palin <3825> ton <3588> oclon <3793> elegen <3004> (5707) autoiv <846> akousate <191> (5657) mou <3450> pantev <3956> kai <2532> sunete <4920> (5653)

7:15 ouden <3762> estin <1510> (5748) exwyen <1855> tou <3588> anyrwpou <444> eisporeuomenon <1531> (5740) eiv <1519> auton <846> o <3739> dunatai <1410> (5736) koinwsai <2840> (5658) auton <846> alla <235> ta <3588> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444> ekporeuomena <1607> (5740) estin <1510> (5748) ta <3588> koinounta <2840> (5723) ton <3588> anyrwpon <444>

7:16

7:17 kai <2532> ote <3753> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> oikon <3624> apo <575> tou <3588> oclou <3793> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> thn <3588> parabolhn <3850>

7:18 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> asunetoi <801> este <1510> (5748) ou <3756> noeite <3539> (5719) oti <3754> pan <3956> to <3588> exwyen <1855> eisporeuomenon <1531> (5740) eiv <1519> ton <3588> anyrwpon <444> ou <3756> dunatai <1410> (5736) auton <846> koinwsai <2840> (5658)

7:19 oti <3754> ouk <3756> eisporeuetai <1531> (5736) autou <846> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> all <235> eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> afedrwna <856> ekporeuetai <1607> (5736) kayarizwn <2511> (5723) panta <3956> ta <3588> brwmata <1033>

7:20 elegen <3004> (5707) de <1161> oti <3754> to <3588> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444> ekporeuomenon <1607> (5740) ekeino <1565> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>

7:21 eswyen <2081> gar <1063> ek <1537> thv <3588> kardiav <2588> twn <3588> anyrwpwn <444> oi <3588> dialogismoi <1261> oi <3588> kakoi <2556> ekporeuontai <1607> (5736) porneiai <4202> klopai <2829> fonoi <5408>

7:22 moiceiai <3430> pleonexiai <4124> ponhriai <4189> dolov <1388> aselgeia <766> ofyalmov <3788> ponhrov <4190> blasfhmia <988> uperhfania <5243> afrosunh <877>

7:23 panta <3956> tauta <5023> ta <3588> ponhra <4190> eswyen <2081> ekporeuetai <1607> (5736) kai <2532> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org