NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:35-43

6:35 kai <2532> hdh <2235> wrav <5610> pollhv <4183> genomenhv <1096> (5637) proselyontev <4334> (5631) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> elegon <3004> (5707) oti <3754> erhmov <2048> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> kai <2532> hdh <2235> wra <5610> pollh <4183>

6:36 apoluson <630> (5657) autouv <846> ina <2443> apelyontev <565> (5631) eiv <1519> touv <3588> kuklw <2945> agrouv <68> kai <2532> kwmav <2968> agoraswsin <59> (5661) eautoiv <1438> ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

6:37 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dote <1325> (5628) autoiv <846> umeiv <5210> fagein <5315> (5629) kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> apelyontev <565> (5631) agoraswmen <59> (5661) dhnariwn <1220> diakosiwn <1250> artouv <740> kai <2532> dwsomen <1325> (5692) autoiv <846> fagein <5315> (5629)

6:38 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> posouv <4214> ecete <2192> (5719) artouv <740> upagete <5217> (5720) idete <1492> (5628) kai <2532> gnontev <1097> (5631) legousin <3004> (5719) pente <4002> kai <2532> duo <1417> icyuav <2486>

6:39 kai <2532> epetaxen <2004> (5656) autoiv <846> anakliyhnai <347> (5683) pantav <3956> sumposia <4849> sumposia <4849> epi <1909> tw <3588> clwrw <5515> cortw <5528>

6:40 kai <2532> anepesan <377> (5656) prasiai <4237> prasiai <4237> kata <2596> ekaton <1540> kai <2532> kata <2596> penthkonta <4004>

6:41 kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> pente <4002> artouv <740> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> kateklasen <2622> (5656) touv <3588> artouv <740> kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) autoiv <846> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> emerisen <3307> (5656) pasin <3956>

6:42 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681)

6:43 kai <2532> hran <142> (5656) klasmata <2801> dwdeka <1427> kofinwn <2894> plhrwmata <4138> kai <2532> apo <575> twn <3588> icyuwn <2486>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org