NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:2-4

6:2 kai <2532> genomenou <1096> (5637) sabbatou <4521> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> kai <2532> oi <3588> polloi <4183> akouontev <191> (5723) exeplhssonto <1605> (5712) legontev <3004> (5723) poyen <4159> toutw <5129> tauta <5023> kai <2532> tiv <5101> h <3588> sofia <4678> h <3588> doyeisa <1325> (5685) toutw <5129> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> toiautai <5108> dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> ginomenai <1096> (5740)

6:3 ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> tektwn <5045> o <3588> uiov <5207> thv <3588> mariav <3137> kai <2532> adelfov <80> iakwbou <2385> kai <2532> iwshtov <2500> kai <2532> iouda <2455> kai <2532> simwnov <4613> kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) ai <3588> adelfai <79> autou <846> wde <5602> prov <4314> hmav <2248> kai <2532> eskandalizonto <4624> (5712) en <1722> autw <846>

6:4 kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) profhthv <4396> atimov <820> ei <1487> mh <3361> en <1722> th <3588> patridi <3968> autou <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> suggeneusin <4773> autou <846> kai <2532> en <1722> th <3588> oikia <3614> autou <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org