NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:5

1:5 kai <2532> exeporeueto <1607> (5711) prov <4314> auton <846> pasa <3956> h <3588> ioudaia <2449> cwra <5561> kai <2532> oi <3588> ierosolumitai <2415> pantev <3956> kai <2532> ebaptizonto <907> (5712) up <5259> autou <846> en <1722> tw <3588> iordanh <2446> potamw <4215> exomologoumenoi <1843> (5734) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

Mark 1:11

1:11 kai <2532> fwnh <5456> [egeneto] <1096> (5633) ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> soi <4671> eudokhsa <2106> (5656)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org