NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:23-26

1:23 kai <2532> euyuv <2117> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> autwn <846> anyrwpov <444> en <1722> pneumati <4151> akayartw <169> kai <2532> anekraxen <349> (5656)

1:24 legwn <3004> (5723) ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

1:25 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> [legwn] <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ex <1537> autou <846>

1:26 kai <2532> sparaxan <4682> (5660) auton <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> kai <2532> fwnhsan <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> exhlyen <1831> (5627) ex <1537> autou <846>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org