NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:2-5

15:2 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> o <3588> pilatov <4091> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> legei <3004> (5719) su <4771> legeiv <3004> (5719)

15:3 kai <2532> kathgoroun <2723> (5707) autou <846> oi <3588> arciereiv <749> polla <4183>

15:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> palin <3825> ephrwta <1905> (5707) auton <846> [legwn] <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ide <1492> (5657) posa <4214> sou <4675> kathgorousin <2723> (5719)

15:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> ouketi <3765> ouden <3762> apekriyh <611> (5662) wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> pilaton <4091>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org