NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:6

13:6 polloi <4183> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

Mark 13:22

13:22 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> prov <4314> to <3588> apoplanan <635> (5721) ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> eklektouv <1588>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org