NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:24-27

12:24 efh <5346> (5713) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ou <3756> dia <1223> touto <5124> planasye <4105> (5743) mh <3361> eidotev <1492> (5761) tav <3588> grafav <1124> mhde <3366> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> yeou <2316>

12:25 otan <3752> gar <1063> ek <1537> nekrwn <3498> anastwsin <450> (5632) oute <3777> gamousin <1060> (5719) oute <3777> gamizontai <1061> (5743) all <235> eisin <1510> (5748) wv <5613> aggeloi <32> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

12:26 peri <4012> de <1161> twn <3588> nekrwn <3498> oti <3754> egeirontai <1453> (5743) ouk <3756> anegnwte <314> (5627) en <1722> th <3588> biblw <976> mwusewv <3475> epi <1909> tou <3588> batou <942> pwv <4459> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> yeov <2316> legwn <3004> (5723) egw <1473> o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> yeov <2316> isaak <2464> kai <2532> yeov <2316> iakwb <2384>

12:27 ouk <3756> estin <1510> (5748) yeov <2316> nekrwn <3498> alla <235> zwntwn <2198> (5723) polu <4183> planasye <4105> (5743)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org