NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 11:7-11

11:7 kai <2532> ferousin <5342> (5719) ton <3588> pwlon <4454> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> epiballousin <1911> (5719) autw <846> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) ep <1909> auton <846>

11:8 kai <2532> polloi <4183> ta <3588> imatia <2440> autwn <846> estrwsan <4766> (5656) eiv <1519> thn <3588> odon <3598> alloi <243> de <1161> stibadav <4746> koqantev <2875> (5660) ek <1537> twn <3588> agrwn <68>

11:9 kai <2532> oi <3588> proagontev <4254> (5723) kai <2532> oi <3588> akolouyountev <190> (5723) ekrazon <2896> (5707) wsanna <5614> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

11:10 euloghmenh <2127> (5772) h <3588> ercomenh <2064> (5740) basileia <932> tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> dauid <1138> wsanna <5614> en <1722> toiv <3588> uqistoiv <5310>

11:11 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ierosoluma <2414> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) panta <3956> oqe <3796> hdh <2235> oushv <1510> (5752) thv <3588> wrav <5610> exhlyen <1831> (5627) eiv <1519> bhyanian <963> meta <3326> twn <3588> dwdeka <1427>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org