NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:46-50

9:46 eishlyen <1525> (5627) de <1161> dialogismov <1261> en <1722> autoiv <846> to <3588> tiv <5101> an <302> eih <1510> (5751) meizwn <3187> autwn <846>

9:47 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eidwv <1492> (5761) ton <3588> dialogismon <1261> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> epilabomenov <1949> (5637) paidion <3813> esthsen <2476> (5656) auto <846> par <3844> eautw <1438>

9:48 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ov <3739> ean <1437> dexhtai <1209> (5667) touto <5124> to <3588> paidion <3813> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> eme <1691> decetai <1209> (5736) kai <2532> ov <3739> an <302> eme <1691> dexhtai <1209> (5667) decetai <1209> (5736) ton <3588> aposteilanta <649> (5660) me <3165> o <3588> gar <1063> mikroterov <3398> en <1722> pasin <3956> umin <5213> uparcwn <5225> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) megav <3173>

9:49 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> iwannhv <2491> eipen <2036> (5627) epistata <1988> eidomen <1492> (5627) tina <5100> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> ekballonta <1544> (5723) daimonia <1140> kai <2532> ekwluomen <2967> (5707) auton <846> oti <3754> ouk <3756> akolouyei <190> (5719) mey <3326> hmwn <2257>

9:50 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> ihsouv <2424> mh <3361> kwluete <2967> (5720) ov <3739> gar <1063> ouk <3756> estin <1510> (5748) kay <2596> umwn <5216> uper <5228> umwn <5216> estin <1510> (5748)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org