NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:33

9:33 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> diacwrizesyai <1316> (5738) autouv <846> ap <575> autou <846> eipen <2036> (5627) o <3739> petrov <4074> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> epistata <1988> kalon <2570> estin <1510> (5748) hmav <2248> wde <5602> einai <1510> (5750) kai <2532> poihswmen <4160> (5661) skhnav <4633> treiv <5140> mian <1520> soi <4671> kai <2532> mian <1520> mwusei <3475> kai <2532> mian <1520> hlia <2243> mh <3361> eidwv <1492> (5761) o <3739> legei <3004> (5719)

Luke 9:19

9:19 oi <3588> de <1161> apokriyentev <611> (5679) eipan <3004> (5627) iwannhn <2491> ton <3588> baptisthn <910> alloi <243> de <1161> hlian <2243> alloi <243> de <1161> oti <3754> profhthv <4396> tiv <5100> twn <3588> arcaiwn <744> anesth <450> (5627)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org