NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:22

9:22 eipwn <2036> (5631) oti <3754> dei <1163> (5904) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> polla <4183> payein <3958> (5629) kai <2532> apodokimasyhnai <593> (5683) apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> arcierewn <749> kai <2532> grammatewn <1122> kai <2532> apoktanyhnai <615> (5683) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> egeryhnai <1453> (5683)

Luke 9:43-45

9:43 exeplhssonto <1605> (5712) de <1161> pantev <3956> epi <1909> th <3588> megaleiothti <3168> tou <3588> yeou <2316> pantwn <3956> de <1161> yaumazontwn <2296> (5723) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> epoiei <4160> (5707) eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846>

9:44 yesye <5087> (5640) umeiv <5210> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> umwn <5216> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> o <3588> gar <1063> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> mellei <3195> (5719) paradidosyai <3860> (5745) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444>

9:45 oi <3588> de <1161> hgnooun <50> (5707) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kai <2532> hn <1510> (5713) parakekalummenon <3871> (5772) ap <575> autwn <846> ina <2443> mh <3361> aisywntai <143> (5638) auto <846> kai <2532> efobounto <5399> (5711) erwthsai <2065> (5658) auton <846> peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> toutou <5127>

Luke 18:31-34

18:31 paralabwn <3880> (5631) de <1161> touv <3588> dwdeka <1427> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> telesyhsetai <5055> (5701) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> tw <3588> uiw <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

18:32 paradoyhsetai <3860> (5701) gar <1063> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> empaicyhsetai <1702> (5701) kai <2532> ubrisyhsetai <5195> (5701) kai <2532> emptusyhsetai <1716> (5701)

18:33 kai <2532> mastigwsantev <3146> (5660) apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> anasthsetai <450> (5698)

18:34 kai <2532> autoi <846> ouden <3762> toutwn <5130> sunhkan <4920> (5656) kai <2532> hn <1510> (5713) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kekrummenon <2928> (5772) ap <575> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> eginwskon <1097> (5707) ta <3588> legomena <3004> (5746)



TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org