NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:24

8:24 proselyontev <4334> (5631) de <1161> dihgeiran <1326> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) epistata <1988> epistata <1988> apollumeya <622> (5731) o <3588> de <1161> diegeryeiv <1326> (5685) epetimhsen <2008> (5656) tw <3588> anemw <417> kai <2532> tw <3588> kludwni <2830> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> epausanto <3973> (5668) kai <2532> egeneto <1096> (5633) galhnh <1055>

Luke 8:45

8:45 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> tiv <5101> o <3588> aqamenov <680> (5671) mou <3450> arnoumenwn <720> (5740) de <1161> pantwn <3956> eipen <2036> (5627) o <3588> petrov <4074> epistata <1988> oi <3588> ocloi <3793> sunecousin <4912> (5719) se <4571> kai <2532> apoylibousin <598> (5719)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org