NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:24-27

4:24 eipen <2036> (5627) de <1161> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> profhthv <4396> dektov <1184> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> patridi <3968> autou <846>

4:25 ep <1909> alhyeiav <225> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> pollai <4183> chrai <5503> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> hliou <2243> en <1722> tw <3588> israhl <2474> ote <3753> ekleisyh <2808> (5681) o <3588> ouranov <3772> eth <2094> tria <5140> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803> wv <5613> egeneto <1096> (5633) limov <3042> megav <3173> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093>

4:26 kai <2532> prov <4314> oudemian <3762> autwn <846> epemfyh <3992> (5681) hliav <2243> ei <1487> mh <3361> eiv <1519> sarepta <4558> thv <3588> sidwniav <4606> prov <4314> gunaika <1135> chran <5503>

4:27 kai <2532> polloi <4183> leproi <3015> hsan <1510> (5713) en <1722> tw <3588> israhl <2474> epi <1909> elisaiou <1666> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> oudeiv <3762> autwn <846> ekayarisyh <2511> (5681) ei <1487> mh <3361> naiman <3497> o <3588> surov <4948>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org