NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:22-25

16:22 egeneto <1096> (5633) de <1161> apoyanein <599> (5629) ton <3588> ptwcon <4434> kai <2532> apenecyhnai <667> (5683) auton <846> upo <5259> twn <3588> aggelwn <32> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> abraam <11> apeyanen <599> (5627) de <1161> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> kai <2532> etafh <2290> (5648)

16:23 kai <2532> en <1722> tw <3588> adh <86> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> uparcwn <5225> (5723) en <1722> basanoiv <931> ora <3708> (5719) abraam <11> apo <575> makroyen <3113> kai <2532> lazaron <2976> en <1722> toiv <3588> kolpoiv <2859> autou <846>

16:24 kai <2532> autov <846> fwnhsav <5455> (5660) eipen <2036> (5627) pater <3962> abraam <11> elehson <1653> (5657) me <3165> kai <2532> pemqon <3992> (5657) lazaron <2976> ina <2443> baqh <911> (5661) to <3588> akron <206> tou <3588> daktulou <1147> autou <846> udatov <5204> kai <2532> kataquxh <2711> (5661) thn <3588> glwssan <1100> mou <3450> oti <3754> odunwmai <3600> (5743) en <1722> th <3588> flogi <5395> tauth <3778>

16:25 eipen <2036> (5627) de <1161> abraam <11> teknon <5043> mnhsyhti <3415> (5682) oti <3754> apelabev <618> (5627) ta <3588> agaya <18> sou <4675> en <1722> th <3588> zwh <2222> sou <4675> kai <2532> lazarov <2976> omoiwv <3668> ta <3588> kaka <2556> nun <3568> de <1161> wde <5602> parakaleitai <3870> (5743) su <4771> de <1161> odunasai <3600> (5743)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org