NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:20-21

16:20 ptwcov <4434> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> lazarov <2976> ebeblhto <906> (5718) prov <4314> ton <3588> pulwna <4440> autou <846> eilkwmenov <1669> (5772)

16:21 kai <2532> epiyumwn <1937> (5723) cortasyhnai <5526> (5683) apo <575> twn <3588> piptontwn <4098> (5723) apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> tou <3588> plousiou <4145> alla <235> kai <2532> oi <3588> kunev <2965> ercomenoi <2064> (5740) epeleicon <621> (5707) ta <3588> elkh <1668> autou <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org