NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:18-19

13:18 elegen <3004> (5707) oun <3767> tini <5101> omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tini <5101> omoiwsw <3666> (5692) authn <846>

13:19 omoia <3664> estin <1510> (5748) kokkw <2848> sinapewv <4615> on <3739> labwn <2983> (5631) anyrwpov <444> ebalen <906> (5627) eiv <1519> khpon <2779> eautou <1438> kai <2532> huxhsen <837> (5656) kai <2532> egeneto <1096> (5633) eiv <1519> dendron <1186> kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kateskhnwsen <2681> (5656) en <1722> toiv <3588> kladoiv <2798> autou <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org