NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:45

11:45 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> tiv <5100> twn <3588> nomikwn <3544> legei <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> tauta <5023> legwn <3004> (5723) kai <2532> hmav <2248> ubrizeiv <5195> (5719)

Luke 11:52

11:52 ouai <3759> umin <5213> toiv <3588> nomikoiv <3544> oti <3754> hrate <142> (5656) thn <3588> kleida <2807> thv <3588> gnwsewv <1108> autoi <846> ouk <3756> eishlyate <1525> (5656) kai <2532> touv <3588> eisercomenouv <1525> (5740) ekwlusate <2967> (5656)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org