NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 4:6-10

4:6 meizona <3173> de <1161> didwsin <1325> (5719) carin <5485> dio <1352> legei <3004> (5719) o <3588> yeov <2316> uperhfanoiv <5244> antitassetai <498> (5731) tapeinoiv <5011> de <1161> didwsin <1325> (5719) carin <5485>

4:7 upotaghte <5293> (5649) oun <3767> tw <3588> yew <2316> antisthte <436> (5628) de <1161> tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> feuxetai <5343> (5695) af <575> umwn <5216>

4:8 eggisate <1448> (5657) tw <3588> yew <2316> kai <2532> eggisei <1448> (5692) umin <5213> kayarisate <2511> (5657) ceirav <5495> amartwloi <268> kai <2532> agnisate <48> (5657) kardiav <2588> diqucoi <1374>

4:9 talaipwrhsate <5003> (5657) kai <2532> penyhsate <3996> (5657) kai <2532> klausate <2799> (5657) o <3588> gelwv <1071> umwn <5216> eiv <1519> penyov <3997> metatraphtw <3344> (5649) kai <2532> h <3588> cara <5479> eiv <1519> kathfeian <2726>

4:10 tapeinwyhte <5013> (5682) enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> uqwsei <5312> (5692) umav <5209>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org