NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 5:11-14

5:11 peri <4012> ou <3739> poluv <4183> hmin <2254> o <3588> logov <3056> kai <2532> dusermhneutov <1421> legein <3004> (5721) epei <1893> nwyroi <3576> gegonate <1096> (5754) taiv <3588> akoaiv <189>

5:12 kai <2532> gar <1063> ofeilontev <3784> (5723) einai <1510> (5750) didaskaloi <1320> dia <1223> ton <3588> cronon <5550> palin <3825> creian <5532> ecete <2192> (5719) tou <3588> didaskein <1321> (5721) umav <5209> tina <5101> ta <3588> stoiceia <4747> thv <3588> archv <746> twn <3588> logiwn <3051> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> gegonate <1096> (5754) creian <5532> econtev <2192> (5723) galaktov <1051> ou <3756> stereav <4731> trofhv <5160>

5:13 pav <3956> gar <1063> o <3588> metecwn <3348> (5723) galaktov <1051> apeirov <552> logou <3056> dikaiosunhv <1343> nhpiov <3516> gar <1063> estin <1510> (5748)

5:14 teleiwn <5046> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> sterea <4731> trofh <5160> twn <3588> dia <1223> thn <3588> exin <1838> ta <3588> aisyhthria <145> gegumnasmena <1128> (5772) econtwn <2192> (5723) prov <4314> diakrisin <1253> kalou <2570> te <5037> kai <2532> kakou <2556>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org