NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:7-11

3:7 dio <1352> kaywv <2531> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661)

3:8 mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894> kata <2596> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> peirasmou <3986> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:9 ou <3757> epeirasan <3985> (5656) oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> en <1722> dokimasia <1381> kai <2532> eidon <1492> (5627) ta <3588> erga <2041> mou <3450> tesserakonta <5062> eth <2094>

3:10 dio <1352> proswcyisa <4360> (5656) th <3588> genea <1074> tauth <3778> kai <2532> eipon <2036> (5627) aei <104> planwntai <4105> (5743) th <3588> kardia <2588> autoi <846> de <1161> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) tav <3588> odouv <3598> mou <3450>

3:11 wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org