NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:1-6

3:1 oyen <3606> adelfoi <80> agioi <40> klhsewv <2821> epouraniou <2032> metocoi <3353> katanohsate <2657> (5657) ton <3588> apostolon <652> kai <2532> arcierea <749> thv <3588> omologiav <3671> hmwn <2257> ihsoun <2424>

3:2 piston <4103> onta <1510> (5752) tw <3588> poihsanti <4160> (5660) auton <846> wv <5613> kai <2532> mwushv <3475> en <1722> [olw] <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

3:3 pleionov <4119> gar <1063> outov <3778> doxhv <1391> para <3844> mwushn <3475> hxiwtai <515> (5769) kay <2596> oson <3745> pleiona <4119> timhn <5092> ecei <2192> (5719) tou <3588> oikou <3624> o <3588> kataskeuasav <2680> (5660) auton <846>

3:4 pav <3956> gar <1063> oikov <3624> kataskeuazetai <2680> (5743) upo <5259> tinov <5100> o <3588> de <1161> panta <3956> kataskeuasav <2680> (5660) yeov <2316>

3:5 kai <2532> mwushv <3475> men <3303> pistov <4103> en <1722> olw <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846> wv <5613> yerapwn <2324> eiv <1519> marturion <3142> twn <3588> lalhyhsomenwn <2980> (5702)

3:6 cristov <5547> de <1161> wv <5613> uiov <5207> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> autou <846> ou <3739> oikov <3624> esmen <1510> (5748) hmeiv <2249> ean <1437> thn <3588> parrhsian <3954> kai <2532> to <3588> kauchma <2745> thv <3588> elpidov <1680> [mecri <3360> telouv <5056> bebaian] <949> katascwmen <2722> (5632)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org