NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 2:11-15

2:11 o <3588> te <5037> gar <1063> agiazwn <37> (5723) kai <2532> oi <3588> agiazomenoi <37> (5746) ex <1537> enov <1520> pantev <3956> di <1223> hn <3739> aitian <156> ouk <3756> epaiscunetai <1870> (5736) adelfouv <80> autouv <846> kalein <2564> (5721)

2:12 legwn <3004> (5723) apaggelw <518> (5692) to <3588> onoma <3686> sou <4675> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <3450> en <1722> mesw <3319> ekklhsiav <1577> umnhsw <5214> (5692) se <4571>

2:13 kai <2532> palin <3825> egw <1473> esomai <1510> (5704) pepoiywv <3982> (5756) ep <1909> autw <846> kai <2532> palin <3825> idou <2400> (5628) egw <1473> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> a <3739> moi <3427> edwken <1325> (5656) o <3588> yeov <2316>

2:14 epei <1893> oun <3767> ta <3588> paidia <3813> kekoinwnhken <2841> (5758) aimatov <129> kai <2532> sarkov <4561> kai <2532> autov <846> paraplhsiwv <3898> metescen <3348> (5627) twn <3588> autwn <846> ina <2443> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> katarghsh <2673> (5661) ton <3588> to <3588> kratov <2904> econta <2192> (5723) tou <3588> yanatou <2288> tout <5124> estin <1510> (5748) ton <3588> diabolon <1228>

2:15 kai <2532> apallaxh <525> (5661) toutouv <5128> osoi <3745> fobw <5401> yanatou <2288> dia <1223> pantov <3956> tou <3588> zhn <2198> (5721) enocoi <1777> hsan <1510> (5713) douleiav <1397>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org