NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:32-34

10:32 anamimnhskesye <363> (5732) de <1161> tav <3588> proteron <4386> hmerav <2250> en <1722> aiv <3739> fwtisyentev <5461> (5685) pollhn <4183> aylhsin <119> upemeinate <5278> (5656) payhmatwn <3804>

10:33 touto <5124> men <3303> oneidismoiv <3680> te <5037> kai <2532> yliqesin <2347> yeatrizomenoi <2301> (5746) touto <5124> de <1161> koinwnoi <2844> twn <3588> outwv <3779> anastrefomenwn <390> (5746) genhyentev <1096> (5679)

10:34 kai <2532> gar <1063> toiv <3588> desmioiv <1198> sunepayhsate <4834> (5656) kai <2532> thn <3588> arpaghn <724> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) umwn <5216> meta <3326> carav <5479> prosedexasye <4327> (5662) ginwskontev <1097> (5723) ecein <2192> (5721) eautouv <1438> kreittona <2909> uparxin <5223> kai <2532> menousan <3306> (5723)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org