NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 5:31-32

5:31 anti <473> toutou <5127> kataleiqei <2641> (5692) anyrwpov <444> [ton] <3588> patera <3962> kai <2532> [thn] <3588> mhtera <3384> kai <2532> proskollhyhsetai <4347> (5701) prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> esontai <1510> (5704) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520>

5:32 to <3588> musthrion <3466> touto <5124> mega <3173> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> legw <3004> (5719) eiv <1519> criston <5547> kai <2532> [eiv] <1519> thn <3588> ekklhsian <1577>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org