NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 3:3

3:3 [oti] <3754> kata <2596> apokaluqin <602> egnwrisyh <1107> (5681) moi <3427> to <3588> musthrion <3466> kaywv <2531> proegraqa <4270> (5656) en <1722> oligw <3641>

Ephesians 3:5

3:5 o <3739> eteraiv <2087> geneaiv <1074> ouk <3756> egnwrisyh <1107> (5681) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> wv <5613> nun <3568> apekalufyh <601> (5681) toiv <3588> agioiv <40> apostoloiv <652> autou <846> kai <2532> profhtaiv <4396> en <1722> pneumati <4151>

Ephesians 3:10

3:10 ina <2443> gnwrisyh <1107> (5686) nun <3568> taiv <3588> arcaiv <746> kai <2532> taiv <3588> exousiaiv <1849> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> dia <1223> thv <3588> ekklhsiav <1577> h <3588> polupoikilov <4182> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org