NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 8:36-38

8:36 wv <5613> de <1161> eporeuonto <4198> (5711) kata <2596> thn <3588> odon <3598> hlyon <2064> (5627) epi <1909> ti <5100> udwr <5204> kai <2532> fhsin <5346> (5748) o <3588> eunoucov <2135> idou <2400> (5628) udwr <5204> ti <5101> kwluei <2967> (5719) me <3165> baptisyhnai <907> (5683)

8:37

8:38 kai <2532> ekeleusen <2753> (5656) sthnai <2476> (5629) to <3588> arma <716> kai <2532> katebhsan <2597> (5627) amfoteroi <297> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> o <3588> te <5037> filippov <5376> kai <2532> o <3588> eunoucov <2135> kai <2532> ebaptisen <907> (5656) auton <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org