NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 28:4-6

28:4 wv <5613> de <1161> eidon <1492> (5627) oi <3588> barbaroi <915> kremamenon <2910> (5734) to <3588> yhrion <2342> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> prov <4314> allhlouv <240> elegon <3004> (5707) pantwv <3843> foneuv <5406> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> on <3739> diaswyenta <1295> (5685) ek <1537> thv <3588> yalasshv <2281> h <3588> dikh <1349> zhn <2198> (5721) ouk <3756> eiasen <1439> (5656)

28:5 o <3588> men <3303> oun <3767> apotinaxav <660> (5660) to <3588> yhrion <2342> eiv <1519> to <3588> pur <4442> epayen <3958> (5627) ouden <3762> kakon <2556>

28:6 oi <3588> de <1161> prosedokwn <4328> (5707) auton <846> mellein <3195> (5721) pimprasyai <4092> (5745) h <2228> katapiptein <2667> (5721) afnw <869> nekron <3498> epi <1909> polu <4183> de <1161> autwn <846> prosdokwntwn <4328> (5723) kai <2532> yewrountwn <2334> (5723) mhden <3367> atopon <824> eiv <1519> auton <846> ginomenon <1096> (5740) metabalomenoi <3327> (5671) elegon <3004> (5707) auton <846> einai <1510> (5750) yeon <2316>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org