NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 19:18-19

19:18 polloi <4183> te <5037> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) hrconto <2064> (5711) exomologoumenoi <1843> (5734) kai <2532> anaggellontev <312> (5723) tav <3588> praxeiv <4234> autwn <846>

19:19 ikanoi <2425> de <1161> twn <3588> ta <3588> perierga <4021> praxantwn <4238> (5660) sunenegkantev <4851> (5631) tav <3588> biblouv <976> katekaion <2618> (5707) enwpion <1799> pantwn <3956> kai <2532> suneqhfisan <4860> (5656) tav <3588> timav <5092> autwn <846> kai <2532> euron <2147> (5627) arguriou <694> muriadav <3461> pente <4002>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org