NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:3-4

8:3 to <3588> gar <1063> adunaton <102> tou <3588> nomou <3551> en <1722> w <3739> hsyenei <770> (5707) dia <1223> thv <3588> sarkov <4561> o <3588> yeov <2316> ton <3588> eautou <1438> uion <5207> pemqav <3992> (5660) en <1722> omoiwmati <3667> sarkov <4561> amartiav <266> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> katekrinen <2632> (5656) thn <3588> amartian <266> en <1722> th <3588> sarki <4561>

8:4 ina <2443> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> nomou <3551> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> hmin <2254> toiv <3588> mh <3361> kata <2596> sarka <4561> peripatousin <4043> (5723) alla <235> kata <2596> pneuma <4151>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org