NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 7:7-16

7:7 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) o <3588> nomov <3551> amartia <266> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> thn <3588> amartian <266> ouk <3756> egnwn <1097> (5627) ei <1487> mh <3361> dia <1223> nomou <3551> thn <3588> te <5037> gar <1063> epiyumian <1939> ouk <3756> hdein <1492> (5715) ei <1487> mh <3361> o <3588> nomov <3551> elegen <3004> (5707) ouk <3756> epiyumhseiv <1937> (5692)

7:8 aformhn <874> de <1161> labousa <2983> (5631) h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> kateirgasato <2716> (5662) en <1722> emoi <1698> pasan <3956> epiyumian <1939> cwriv <5565> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> nekra <3498>

7:9 egw <1473> de <1161> ezwn <2198> (5707) cwriv <5565> nomou <3551> pote <4218> elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> entolhv <1785> h <3588> amartia <266> anezhsen <326> (5656) egw <1473> de <1161> apeyanon <599> (5627)

7:10 kai <2532> eureyh <2147> (5681) moi <3427> h <3588> entolh <1785> h <3588> eiv <1519> zwhn <2222> auth <3778> eiv <1519> yanaton <2288>

7:11 h <3588> gar <1063> amartia <266> aformhn <874> labousa <2983> (5631) dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> exhpathsen <1818> (5656) me <3165> kai <2532> di <1223> authv <846> apekteinen <615> (5656)

7:12 wste <5620> o <3588> men <3303> nomov <3551> agiov <40> kai <2532> h <3588> entolh <1785> agia <40> kai <2532> dikaia <1342> kai <2532> agayh <18>

7:13 to <3588> oun <3767> agayon <18> emoi <1698> egeneto <1096> (5633) yanatov <2288> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> h <3588> amartia <266> ina <2443> fanh <5316> (5652) amartia <266> dia <1223> tou <3588> agayou <18> moi <3427> katergazomenh <2716> (5740) yanaton <2288> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kay <2596> uperbolhn <5236> amartwlov <268> h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785>

7:14 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> o <3588> nomov <3551> pneumatikov <4152> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> sarkinov <4560> eimi <1510> (5748) pepramenov <4097> (5772) upo <5259> thn <3588> amartian <266>

7:15 o <3739> gar <1063> katergazomai <2716> (5736) ou <3756> ginwskw <1097> (5719) ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) touto <5124> prassw <4238> (5719) all <235> o <3739> misw <3404> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719)

7:16 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) sumfhmi <4852> (5748) tw <3588> nomw <3551> oti <3754> kalov <2570>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org