NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 7:2

7:2 h <3588> gar <1063> upandrov <5220> gunh <1135> tw <3588> zwnti <2198> (5723) andri <435> dedetai <1210> (5769) nomw <3551> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> kathrghtai <2673> (5769) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> androv <435>

Romans 7:4

7:4 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> eyanatwyhte <2289> (5681) tw <3588> nomw <3551> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> genesyai <1096> (5635) umav <5209> eterw <2087> tw <3588> ek <1537> nekrwn <3498> egeryenti <1453> (5685) ina <2443> karpoforhswmen <2592> (5661) tw <3588> yew <2316>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org