NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:12

5:12 dia <1223> touto <5124> wsper <5618> di <1223> enov <1520> anyrwpou <444> h <3588> amartia <266> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> dia <1223> thv <3588> amartiav <266> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> outwv <3779> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> o <3588> yanatov <2288> dihlyen <1330> (5627) ef <1909> w <3739> pantev <3956> hmarton <264> (5627)

Romans 5:17-19

5:17 ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> o <3588> yanatov <2288> ebasileusen <936> (5656) dia <1223> tou <3588> enov <1520> pollw <4183> mallon <3123> oi <3588> thn <3588> perisseian <4050> thv <3588> caritov <5485> kai <2532> [thv <3588> dwreav] <1431> thv <3588> dikaiosunhv <1343> lambanontev <2983> (5723) en <1722> zwh <2222> basileusousin <936> (5692) dia <1223> tou <3588> enov <1520> ihsou <2424> cristou <5547>

5:18 ara <686> oun <3767> wv <5613> di <1223> enov <1520> paraptwmatov <3900> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> katakrima <2631> outwv <3779> kai <2532> di <1223> enov <1520> dikaiwmatov <1345> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> dikaiwsin <1347> zwhv <2222>

5:19 wsper <5618> gar <1063> dia <1223> thv <3588> parakohv <3876> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> amartwloi <268> katestayhsan <2525> (5681) oi <3588> polloi <4183> outwv <3779> kai <2532> dia <1223> thv <3588> upakohv <5218> tou <3588> enov <1520> dikaioi <1342> katastayhsontai <2525> (5701) oi <3588> polloi <4183>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org