NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 4:6-9

4:6 kayaper <2509> kai <2532> dauid <1138> legei <3004> (5719) ton <3588> makarismon <3108> tou <3588> anyrwpou <444> w <3739> o <3588> yeov <2316> logizetai <3049> (5736) dikaiosunhn <1343> cwriv <5565> ergwn <2041>

4:7 makarioi <3107> wn <3739> afeyhsan <863> (5681) ai <3588> anomiai <458> kai <2532> wn <3739> epekalufyhsan <1943> (5681) ai <3588> amartiai <266>

4:8 makariov <3107> anhr <435> ou <3756> ou <3756> mh <3361> logishtai <3049> (5667) kuriov <2962> amartian <266>

4:9 o <3588> makarismov <3108> oun <3767> outov <3778> epi <1909> thn <3588> peritomhn <4061> h <2228> kai <2532> epi <1909> thn <3588> akrobustian <203> legomen <3004> (5719) gar <1063> elogisyh <3049> (5681) tw <3588> abraam <11> h <3588> pistiv <4102> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org